verksamhet

Ett sammanhang där personer i behov av insatser får möjlighet att leva, växa och utvecklas med stöd av andra.

Hörnstenen är inte ett behandlingshem men ger stödjande insatser utifrån den enskildes behov. Delar av personalen har tidigare arbetat på HVB-hem och tagit med sig sina erfarenheter därifrån så i praktiken fungerar vi som ett mellanting av ett stödboende och behandlingshem.

Hörnstenen är en plats där de boende har möjlighet till inflytande och medbestämmande och alla ansvarar gemensamt för skötsel och trivsel.